یه کد می خوام.
این کد رو به یه GUI Text بدم تا تگ هایی با اسم 1 رو بشماره و اگر کم شدن از این هم کم شه و زیاد شدن به این هم اضافه بشه.