اين بازي با قوانين بسيار ساده که مبتني بر فيزيک است ساخته شده و در عين حال مي تواند ذهن شما را به چالش بکشد.
در اين بازي شما بايد توپ را با تغيير زاويه تخته ها به درون مکعب هدايت کنيد.
می تونین از کافه بازار دانلود کنید.