دوستان این کد چطوری کار میکنه ؟ این متغیر DownForce در نهایت چه مقداری میگیره؟
من از این قسمتش
(>0? 0 : 0.3f);  
سر در نمیارم میشه توضیح بدید ؟
float DownForce = rigidbody.velocity.y >0? 0 : 0.3f;